Traditional

奉和聖制寒食作應制

寒食春過半,花秾鳥復嬌。
從來禁火日,會接清明朝。
鬥敵雞殊勝,爭球馬絕調。
晴空數雲點,香樹百風搖。
改木迎新燧,封田表舊燒。
皇情愛嘉節,傳曲與簫韶。

Simplified

奉和圣制寒食作应制

寒食春过半,花秾鸟复娇。
从来禁火日,会接清明朝。
斗敌鸡殊胜,争球马绝调。
晴空数云点,香树百风摇。
改木迎新燧,封田表旧烧。
皇情爱嘉节,传曲与箫韶。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì hán shí zuò yīng zhì

hán shí chūn guò bàn , huā nóng niǎo fù jiāo 。
cóng lái jīn huǒ rì , huì jiē qīng míng zhāo 。
dǒu dí jī shū shèng , zhēng qiú mǎ jué diào 。
qíng kōng shù yún diǎn , xiāng shù bǎi fēng yáo 。
gǎi mù yíng xīn suì , fēng tián biǎo jiù shāo 。
huáng qíng ài jiā jié , chuán qū yǔ xiāo sháo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.