Traditional

奉和聖制幸鳳湯泉應制

周狩聞岐禮,秦都辨雍名。
獻禽天子孝,存老聖皇情。
溫潤宜冬幸,遊畋樂歲成。
湯雲出水殿,暖氣入山營。
坎意無私潔,乾心稱物平。
帝歌流樂府,溪谷也增榮。

Simplified

奉和圣制幸凤汤泉应制

周狩闻岐礼,秦都辨雍名。
献禽天子孝,存老圣皇情。
温润宜冬幸,游畋乐岁成。
汤云出水殿,暖气入山营。
坎意无私洁,乾心称物平。
帝歌流乐府,溪谷也增荣。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì xìng fèng tāng quán yīng zhì

zhōu shòu wén qí lǐ , qín dū biàn yōng míng 。
xiàn qín tiān zǐ xiào , cún lǎo shèng huáng qíng 。
wēn rùn yí dōng xìng , yóu tián lè suì chéng 。
tāng yún chū shuǐ diàn , nuǎn qì rù shān yíng 。
kǎn yì wú sī jié , qián xīn chēng wù píng 。
dì gē liú lè fǔ , xī gǔ yě zēng róng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.