Traditional

奉和聖制幸白鹿觀應制

洞府寒山曲,天遊日旰回。
披雲看石鏡,拂雪上金臺。
竹徑龍驂下,松庭鶴轡來。
雙童還獻藥,五色耀仙材。

Simplified

奉和圣制幸白鹿观应制

洞府寒山曲,天游日旰回。
披云看石镜,拂雪上金台。
竹径龙骖下,松庭鹤辔来。
双童还献药,五色耀仙材。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì xìng bái lù guān yīng zhì

dòng fǔ hán shān qū , tiān yóu rì gàn huí 。
pī yún kàn shí jìng , fú xuě shàng jīn tái 。
zhú jìng lóng cān xià , sōng tíng hè pèi lái 。
shuāng tóng huán xiàn yào , wǔ sè yào xiān cái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.