Traditional

奉和聖制度蒲關應制

蒲阪橫臨晉,華芝曉望秦。
關城雄地險,橋路扼天津。
樓映行宮日,堤含宮樹春。
黃雲隨寶鼎,紫氣逐真人。
東詠唐虞跡,西觀周漢塵。
山河非國寶,明主愛忠臣。

Simplified

奉和圣制度蒲关应制

蒲坂横临晋,华芝晓望秦。
关城雄地险,桥路扼天津。
楼映行宫日,堤含宫树春。
黄云随宝鼎,紫气逐真人。
东咏唐虞迹,西观周汉尘。
山河非国宝,明主爱忠臣。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì dù pú guān yīng zhì

pú bǎn héng lín jìn , huá zhī xiǎo wàng qín 。
guān chéng xióng dì xiǎn , qiáo lù è tiān jīn 。
lóu yìng xíng gōng rì , dī hán gōng shù chūn 。
huáng yún suí bǎo dǐng , zǐ qì zhú zhēn rén 。
dōng yǒng táng yú jì , xī guān zhōu hàn chén 。
shān hé fēi guó bǎo , míng zhǔ ài zhōng chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.