Traditional

奉和聖制春中興慶宮酺宴應制

千齡逢啟聖,萬域共來威。
慶接郊禋後,酺承農事稀。
禦樓橫廣路,天樂下重闈。
鸞鳳調歌曲,虹霓動舞衣。
合聲雲上聚,連步月中歸。
物睹恩無外,神和道入微。
鎬京陪樂飲,柏殿奉文飛。
徒竭秋雲影,何資春日暉。

Simplified

奉和圣制春中兴庆宫酺宴应制

千龄逢启圣,万域共来威。
庆接郊禋后,酺承农事稀。
御楼横广路,天乐下重闱。
鸾凤调歌曲,虹霓动舞衣。
合声云上聚,连步月中归。
物睹恩无外,神和道入微。
镐京陪乐饮,柏殿奉文飞。
徒竭秋云影,何资春日晖。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì chūn zhōng xīng qìng gōng pú yàn yīng zhì

qiān líng féng qǐ shèng , wàn yù gòng lái wēi 。
qìng jiē jiāo yīn hòu , pú chéng nóng shì xī 。
yù lóu héng guǎng lù , tiān lè xià zhòng wéi 。
luán fèng diào gē qū , hóng ní dòng wǔ yī 。
hé shēng yún shàng jù , lián bù yuè zhōng guī 。
wù dǔ ēn wú wài , shén hé dào rù wēi 。
gǎo jīng péi lè yǐn , bǎi diàn fèng wén fēi 。
tú jié qiū yún yǐng , hé zī chūn rì huī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.