Traditional

奉和聖制春日幸望春宮應制

別館芳菲上苑東,飛花淡蕩禦筵紅。
城臨渭水天河靜,闕對南山雨露通。
繞殿流鶯凡幾樹,當蹊亂蝶許多叢。
春園既醉心和樂,共識皇恩造化同。

Simplified

奉和圣制春日幸望春宫应制

别馆芳菲上苑东,飞花澹荡御筵红。
城临渭水天河静,阙对南山雨露通。
绕殿流莺凡几树,当蹊乱蝶许多丛。
春园既醉心和乐,共识皇恩造化同。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì chūn rì xìng wàng chūn gōng yīng zhì

bié guǎn fāng fēi shàng yuàn dōng , fēi huā dàn dàng yù yán hóng 。
chéng lín wèi shuǐ tiān hé jìng , què duì nán shān yǔ lù tōng 。
rào diàn liú yīng fán jī shù , dāng xī luàn dié xǔ duō cóng 。
chūn yuán jì zuì xīn hé lè , gòng shí huáng ēn zào huà tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.