Traditional

奉和聖制暇日與兄弟同遊興慶宮作應制

漢武橫汾日,周王宴鎬年。
何如造區夏,復此睦親賢。
巢鳳新成閣,飛龍舊躍泉。
棣華歌尚在,桐葉戲仍傳。
禁籞氛埃隔,平臺景物連。
聖慈良有裕,王道固無偏。
問俗兆人阜,觀風五教宣。
獻圖開益地,張樂奏鈞天。
侍酒衢樽滿,詢芻諫鼓懸。
永言形友愛,萬國共周旋。

Simplified

奉和圣制暇日与兄弟同游兴庆宫作应制

汉武横汾日,周王宴镐年。
何如造区夏,复此睦亲贤。
巢凤新成阁,飞龙旧跃泉。
棣华歌尚在,桐叶戏仍传。
禁籞氛埃隔,平台景物连。
圣慈良有裕,王道固无偏。
问俗兆人阜,观风五教宣。
献图开益地,张乐奏钧天。
侍酒衢樽满,询刍谏鼓悬。
永言形友爱,万国共周旋。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì xiá rì yǔ xiōng dì tóng yóu xīng qìng gōng zuò yīng zhì

hàn wǔ héng fén rì , zhōu wáng yàn gǎo nián 。
hé rú zào qū xià , fù cǐ mù qīn xián 。
cháo fèng xīn chéng gé , fēi lóng jiù yuè quán 。
dì huá gē shàng zài , tóng yè xì réng chuán 。
jīn yù fēn āi gé , píng tái jǐng wù lián 。
shèng cí liáng yǒu yù , wáng dào gù wú piān 。
wèn sú zhào rén fù , guān fēng wǔ jiào xuān 。
xiàn tú kāi yì dì , zhāng lè zòu jūn tiān 。
shì jiǔ qú zūn mǎn , xún chú jiàn gǔ xuán 。
yǒng yán xíng yǒu ài , wàn guó gòng zhōu xuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.