Traditional

奉和聖制潼關口號應制

天德平無外,關門東復西。
不將千裏隔,何用一丸泥。

Simplified

奉和圣制潼关口号应制

天德平无外,关门东复西。
不将千里隔,何用一丸泥。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì tóng guān kǒu hào yīng zhì

tiān dé píng wú wài , guān mén dōng fù xī 。
bù jiāng qiān lǐ gé , hé yòng yī wán ní 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.