Traditional

奉和聖制爰因巡省途次舊居應制

蔥郁興王郡,殷憂啟聖圖。
周成會西土,漢武幸南都。
歲蔔鑾輿邁,農祠雁政敷。
武威棱外域,文教靡中區。
警蹕幹戈捧,朝宗萬玉趨。
舊藩人事革,新化國容殊。
壁有真龍畫,庭餘鳴鳳梧。
叢觴祝堯壽,合鼎獻湯廚。
陽樂寒初變,春恩蟄更蘇。
三耆頒命服,五稔復田輸。
君賦大風起,人歌湛露濡。
從臣觀玉葉,方願紀靈符。

Simplified

奉和圣制爰因巡省途次旧居应制

葱郁兴王郡,殷忧启圣图。
周成会西土,汉武幸南都。
岁卜銮舆迈,农祠雁政敷。
武威棱外域,文教靡中区。
警跸干戈捧,朝宗万玉趋。
旧藩人事革,新化国容殊。
壁有真龙画,庭馀鸣凤梧。
丛觞祝尧寿,合鼎献汤厨。
阳乐寒初变,春恩蛰更苏。
三耆颁命服,五稔复田输。
君赋大风起,人歌湛露濡。
从臣观玉叶,方愿纪灵符。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì yuán yīn xún shěng tú cì jiù jū yīng zhì

cōng yù xīng wáng jùn , yīn yōu qǐ shèng tú 。
zhōu chéng huì xī tǔ , hàn wǔ xìng nán dū 。
suì bǔ luán yú mài , nóng cí yàn zhèng fū 。
wǔ wēi léng wài yù , wén jiào mí zhōng qū 。
jǐng bì gān gē pěng , zhāo zōng wàn yù qū 。
jiù fān rén shì gé , xīn huà guó róng shū 。
bì yǒu zhēn lóng huà , tíng yú míng fèng wú 。
cóng shāng zhù yáo shòu , hé dǐng xiàn tāng chú 。
yáng lè hán chū biàn , chūn ēn zhé gēng sū 。
sān qí bān mìng fú , wǔ rěn fù tián shū 。
jūn fù dà fēng qǐ , rén gē zhàn lù rú 。
cóng chén guān yù yè , fāng yuàn jì líng fú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.