Traditional

奉和聖制經河上公廟應制

河上無名老,知非漢代人。
先探道德要,留待聖明辰。
玄妙為天下,清虛用谷神。
化將和氣一,風與太初鄰。
靈廟觀遺像,仙歌入至真。
皇心齊萬物,何處不同塵。

Simplified

奉和圣制经河上公庙应制

河上无名老,知非汉代人。
先探道德要,留待圣明辰。
玄妙为天下,清虚用谷神。
化将和气一,风与太初邻。
灵庙观遗像,仙歌入至真。
皇心齐万物,何处不同尘。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì jīng hé shàng gōng miào yīng zhì

hé shàng wú míng lǎo , zhī fēi hàn dài rén 。
xiān tàn dào dé yào , liú dài shèng míng chén 。
xuán miào wéi tiān xià , qīng xū yòng gǔ shén 。
huà jiāng hé qì yī , fēng yǔ tài chū lín 。
líng miào guān yí xiàng , xiān gē rù zhì zhēn 。
huáng xīn qí wàn wù , hé chǔ bù tóng chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.