Traditional

奉和聖制花萼樓下宴應制

萬心翹樂宴,三舍緩昌時。
山接夏雲險,臺留春日遲。
節移芳未歇,興隔賞仍追。
醉後傳嘉惠,樓前舞聖慈。
皇恩與時合,天意若人期。
故發前旬雨,新垂湛露詩。

Simplified

奉和圣制花萼楼下宴应制

万心翘乐宴,三舍缓昌时。
山接夏云险,台留春日迟。
节移芳未歇,兴隔赏仍追。
醉后传嘉惠,楼前舞圣慈。
皇恩与时合,天意若人期。
故发前旬雨,新垂湛露诗。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì huā è lóu xià yàn yīng zhì

wàn xīn qiáo lè yàn , sān shè huǎn chāng shí 。
shān jiē xià yún xiǎn , tái liú chūn rì chí 。
jié yí fāng wèi xiē , xīng gé shǎng réng zhuī 。
zuì hòu chuán jiā huì , lóu qián wǔ shèng cí 。
huáng ēn yǔ shí hé , tiān yì ruò rén qī 。
gù fā qián xún yǔ , xīn chuí zhàn lù shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.