Traditional

奉和聖制行次成臯應制

夏氏階隋亂,自言河朔雄。
王師進谷水,兵氣臨山東。
前掃成臯陣,卻下洛陽宮。
義合帝圖起,威加天宇同。
軒臺百年外,虞典一巡中。
戰龍思王業,倚馬賦神功。

Simplified

奉和圣制行次成皋应制

夏氏阶隋乱,自言河朔雄。
王师进谷水,兵气临山东。
前扫成皋阵,却下洛阳宫。
义合帝图起,威加天宇同。
轩台百年外,虞典一巡中。
战龙思王业,倚马赋神功。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì xíng cì chéng gāo yīng zhì

xià shì jiē suí luàn , zì yán hé shuò xióng 。
wáng shī jìn gǔ shuǐ , bīng qì lín shān dōng 。
qián sǎo chéng gāo zhèn , què xià luò yáng gōng 。
yì hé dì tú qǐ , wēi jiā tiān yǔ tóng 。
xuān tái bǎi nián wài , yú diǎn yī xún zhōng 。
zhàn lóng sī wáng yè , yǐ mǎ fù shén gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.