Traditional

奉和聖制賜王公千秋鏡應制

寶鏡頒神節,凝規寫聖情。
千秋題作字,長壽帶為名。
月向天邊下,花從日裏生。
不承懸象意,誰辨照心明。

Simplified

奉和圣制赐王公千秋镜应制

宝镜颁神节,凝规写圣情。
千秋题作字,长寿带为名。
月向天边下,花从日里生。
不承悬象意,谁辨照心明。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì cì wáng gōng qiān qiū jìng yīng zhì

bǎo jìng bān shén jié , níng guī xiě shèng qíng 。
qiān qiū tí zuò zì , cháng shòu dài wéi míng 。
yuè xiàng tiān biān xià , huā cóng rì lǐ shēng 。
bù chéng xuán xiàng yì , shuí biàn zhào xīn míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.