Traditional

奉和聖制賜諸州刺史應制以題坐右

文明遍禹跡,鰥寡達堯心。
正在親人守,能令王澤深。
朝廷多秀士,熔煉比精金。
犀節同分命,熊軒各外臨。
聖主賦新詩,穆若聽薰琴。
先言教為本,次言則是欽。
三時農不奪,午夜犬無侵。
願使天宇內,品物遂浮沈。
寄情群飛鶴,千裏一揚音。
共躡華胥夢,龔黃安足尋。

Simplified

奉和圣制赐诸州刺史应制以题坐右

文明遍禹迹,鳏寡达尧心。
正在亲人守,能令王泽深。
朝廷多秀士,熔炼比精金。
犀节同分命,熊轩各外临。
圣主赋新诗,穆若听薰琴。
先言教为本,次言则是钦。
三时农不夺,午夜犬无侵。
愿使天宇内,品物遂浮沉。
寄情群飞鹤,千里一扬音。
共蹑华胥梦,龚黄安足寻。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì cì zhū zhōu cì shǐ yīng zhì yǐ tí zuò yòu

wén míng biàn yǔ jì , guān guǎ dá yáo xīn 。
zhèng zài qīn rén shǒu , néng líng wáng zé shēn 。
zhāo tíng duō xiù shì , róng liàn bǐ jīng jīn 。
xī jié tóng fēn mìng , xióng xuān gè wài lín 。
shèng zhǔ fù xīn shī , mù ruò tīng xūn qín 。
xiān yán jiào wéi běn , cì yán zé shì qīn 。
sān shí nóng bù duó , wǔ yè quǎn wú qīn 。
yuàn shǐ tiān yǔ nèi , pǐn wù suì fú chén 。
jì qíng qún fēi hè , qiān lǐ yī yáng yīn 。
gòng niè huá xū mèng , gōng huáng ān zú xún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.