Traditional

奉和聖制過寧王宅應制

進酒忘憂觀,簫韶喜降臨。
帝堯敦族禮,王季友兄心。
竹院龍鳴笛,梧宮鳳繞林。
大風將小雅,一字盡千金。

Simplified

奉和圣制过宁王宅应制

进酒忘忧观,箫韶喜降临。
帝尧敦族礼,王季友兄心。
竹院龙鸣笛,梧宫凤绕林。
大风将小雅,一字尽千金。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì guò níng wáng zhái yīng zhì

jìn jiǔ wàng yōu guān , xiāo sháo xǐ jiàng lín 。
dì yáo dūn zú lǐ , wáng jì yǒu xiōng xīn 。
zhú yuàn lóng míng dí , wú gōng fèng rào lín 。
dà fēng jiāng xiǎo yǎ , yī zì jìn qiān jīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.