Traditional

奉和聖制過王濬墓應制

牛鬥三分國,龍驤一統年。
智高寧受制,風急肯回船。
有策擒吳嚭,無言讓範宣。
援孤因勢屈,功重為讒偏。
舊跡灰塵散,枯墳故老傳。
百代逢明主,何辭死道邊。

Simplified

奉和圣制过王濬墓应制

牛斗三分国,龙骧一统年。
智高宁受制,风急肯回船。
有策擒吴嚭,无言让范宣。
援孤因势屈,功重为谗偏。
旧迹灰尘散,枯坟故老传。
百代逢明主,何辞死道边。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì guò wáng jùn mù yīng zhì

niú dǒu sān fēn guó , lóng xiāng yī tǒng nián 。
zhì gāo níng shòu zhì , fēng jí kěn huí chuán 。
yǒu cè qín wú pǐ , wú yán ràng fàn xuān 。
yuán gū yīn shì qū , gōng zhòng wéi chán piān 。
jiù jì huī chén sàn , kū fén gù lǎo chuán 。
bǎi dài féng míng zhǔ , hé cí sǐ dào biān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.