Traditional

奉和聖制送宇文融安輯戶口應制

至德臨天下,勞情遍九圍。
念茲人去本,蓬轉將何依。
外避征戍數,內傷親黨稀。
嗟不逢明盛,胡能照隱微。
柏臺簡行李,蘭殿錫朝衣。
別曲動秋風,恩令生春輝。
使出四海安,詔下萬心歸。
怍非夔龍佐,徒歌鴻雁飛。

Simplified

奉和圣制送宇文融安辑户口应制

至德临天下,劳情遍九围。
念兹人去本,蓬转将何依。
外避征戍数,内伤亲党稀。
嗟不逢明盛,胡能照隐微。
柏台简行李,兰殿锡朝衣。
别曲动秋风,恩令生春辉。
使出四海安,诏下万心归。
怍非夔龙佐,徒歌鸿雁飞。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì sòng yǔ wén róng ān jí hù kǒu yīng zhì

zhì dé lín tiān xià , láo qíng biàn jiǔ wéi 。
niàn zī rén qù běn , péng zhuǎn jiāng hé yī 。
wài bì zhēng shù shù , nèi shāng qīn dǎng xī 。
jiē bù féng míng shèng , hú néng zhào yǐn wēi 。
bǎi tái jiǎn xíng lǐ , lán diàn xī zhāo yī 。
bié qū dòng qiū fēng , ēn líng shēng chūn huī 。
shǐ chū sì hǎi ān , zhào xià wàn xīn guī 。
zuò fēi kuí lóng zuǒ , tú gē hóng yàn fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.