Traditional

奉和聖制送張說上集賢學士賜宴賦得謨字

西學垂玄覽,東堂發聖謨。
天光燭武殿,時宰集鴻都。
枯朽沾皇澤,翾飛舞帝梧。
跡同遊汗漫,榮是出泥塗。
三嘆承湯鼎,千歡接舜壺。
微軀不可答,空欲詠依蒲。

Simplified

奉和圣制送张说上集贤学士赐宴赋得谟字

西学垂玄览,东堂发圣谟。
天光烛武殿,时宰集鸿都。
枯朽沾皇泽,翾飞舞帝梧。
迹同游汗漫,荣是出泥涂。
三叹承汤鼎,千欢接舜壶。
微躯不可答,空欲咏依蒲。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì sòng zhāng shuō shàng jí xián xué shì cì yàn fù dé mó zì

xī xué chuí xuán lǎn , dōng táng fā shèng mó 。
tiān guāng zhú wǔ diàn , shí zǎi jí hóng dū 。
kū xiǔ zhān huáng zé , xuān fēi wǔ dì wú 。
jì tóng yóu hàn màn , róng shì chū ní tú 。
sān tàn chéng tāng dǐng , qiān huān jiē shùn hú 。
wēi qū bù kě dá , kōng yù yǒng yī pú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.