Traditional

奉和聖制送張說巡邊

荒境盡懷忠,梯航已自通。
九攻雖不戰,五月尚持戎。
遣戍征周牒,恢邊重漢功。
選車命元宰,授律取文雄。
胄出天弧上,謀成帝幄中。
詔旗分夏物,專討錫唐弓。
帳宿伊川右,鉦傳晉苑東。
饔人藉蕡實,樂正理絲桐。
歧陌涵余雨,離川照晚虹。
恭聞詠方叔,千載舞皇風。

Simplified

奉和圣制送张说巡边

荒境尽怀忠,梯航已自通。
九攻虽不战,五月尚持戎。
遣戍征周牒,恢边重汉功。
选车命元宰,授律取文雄。
胄出天弧上,谋成帝幄中。
诏旗分夏物,专讨锡唐弓。
帐宿伊川右,钲传晋苑东。
饔人藉蕡实,乐正理丝桐。
歧陌涵余雨,离川照晚虹。
恭闻咏方叔,千载舞皇风。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì sòng zhāng shuō xún biān

huāng jìng jìn huái zhōng , tī háng yǐ zì tōng 。
jiǔ gōng suī bù zhàn , wǔ yuè shàng chí róng 。
qiǎn shù zhēng zhōu dié , huī biān zhòng hàn gōng 。
xuǎn chē mìng yuán zǎi , shòu lǜ qǔ wén xióng 。
zhòu chū tiān hú shàng , móu chéng dì wò zhōng 。
zhào qí fēn xià wù , zhuān tǎo xī táng gōng 。
zhàng sù yī chuān yòu , zhēng chuán jìn yuàn dōng 。
yōng rén jiè fén shí , lè zhèng lǐ sī tóng 。
qí mò hán yú yǔ , lí chuān zhào wǎn hóng 。
gōng wén yǒng fāng shū , qiān zài wǔ huáng fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.