Traditional

奉和聖制送王晙巡邊應制

六月歌周雅,三邊遣夏卿。
欲施攻戰法,先作簡稽行。
禮樂知謀帥,春秋識用兵。
一勞堪定國,萬裏即長城。
策有和戎利,威傳破虜名。
軍前雨灑道,樓上月臨營。
別藻瑤華降,同衣錦襮榮。
關山由義近,戎馬為恩輕。
絲竹路傍散,風雲馬上生。
朝廷謂吉甫,邦國望君平。

Simplified

奉和圣制送王晙巡边应制

六月歌周雅,三边遣夏卿。
欲施攻战法,先作简稽行。
礼乐知谋帅,春秋识用兵。
一劳堪定国,万里即长城。
策有和戎利,威传破虏名。
军前雨洒道,楼上月临营。
别藻瑶华降,同衣锦襮荣。
关山由义近,戎马为恩轻。
丝竹路傍散,风云马上生。
朝廷谓吉甫,邦国望君平。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì sòng wáng jùn xún biān yīng zhì

liù yuè gē zhōu yǎ , sān biān qiǎn xià qīng 。
yù shī gōng zhàn fǎ , xiān zuò jiǎn jī xíng 。
lǐ lè zhī móu shuài , chūn qiū shí yòng bīng 。
yī láo kān dìng guó , wàn lǐ jí cháng chéng 。
cè yǒu hé róng lì , wēi chuán pò lǔ míng 。
jūn qián yǔ sǎ dào , lóu shàng yuè lín yíng 。
bié zǎo yáo huá jiàng , tóng yī jǐn bó róng 。
guān shān yóu yì jìn , róng mǎ wéi ēn qīng 。
sī zhú lù bàng sàn , fēng yún mǎ shàng shēng 。
zhāo tíng wèi jí fǔ , bāng guó wàng jūn píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.