Traditional

奉和聖制送金城公主適西蕃應制

青海和親日,潢星出降時。
戎王子婿寵,漢國舅家慈。
春野開離宴,雲天起別詞。
空彈馬上曲,詎減鳳樓思。

Simplified

奉和圣制送金城公主适西蕃应制

青海和亲日,潢星出降时。
戎王子婿宠,汉国舅家慈。
春野开离宴,云天起别词。
空弹马上曲,讵减凤楼思。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì sòng jīn chéng gōng zhǔ shì xī fán yīng zhì

qīng hǎi hé qīn rì , huáng xīng chū jiàng shí 。
róng wáng zǐ xù chǒng , hàn guó jiù jiā cí 。
chūn yě kāi lí yàn , yún tiān qǐ bié cí 。
kōng dàn mǎ shàng qū , jù jiǎn fèng lóu sī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.