Traditional

奉和聖制途次陜州應制

周召嘗分陜,詩書空復傳。
何如萬乘眷,追賞二南篇。
郡帶洪河側,宮臨大道邊。
洛城將日近,佳氣滿山川。

Simplified

奉和圣制途次陕州应制

周召尝分陕,诗书空复传。
何如万乘眷,追赏二南篇。
郡带洪河侧,宫临大道边。
洛城将日近,佳气满山川。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì tú cì shǎn zhōu yīng zhì

zhōu zhào cháng fēn shǎn , shī shū kōng fù chuán 。
hé rú wàn chéng juàn , zhuī shǎng èr nán piān 。
jùn dài hóng hé cè , gōng lín dà dào biān 。
luò chéng jiāng rì jìn , jiā qì mǎn shān chuān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.