Traditional

奉和聖制途經華嶽應制

西嶽鎮皇京,中峰入太清。
玉鑾重嶺應,緹騎薄雲迎。
霽日懸高掌,寒空類削成。
軒遊會神處,漢幸望仙情。
舊廟青林古,新碑綠字生。
群臣原封岱,還駕勒鴻名。

Simplified

奉和圣制途经华岳应制

西岳镇皇京,中峰入太清。
玉銮重岭应,缇骑薄云迎。
霁日悬高掌,寒空类削成。
轩游会神处,汉幸望仙情。
旧庙青林古,新碑绿字生。
群臣原封岱,还驾勒鸿名。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì tú jīng huá yuè yīng zhì

xī yuè zhèn huáng jīng , zhōng fēng rù tài qīng 。
yù luán zhòng lǐng yīng , tí qí báo yún yíng 。
jì rì xuán gāo zhǎng , hán kōng lèi xiāo chéng 。
xuān yóu huì shén chǔ , hàn xìng wàng xiān qíng 。
jiù miào qīng lín gǔ , xīn bēi lǜ zì shēng 。
qún chén yuán fēng dài , huán jià lè hóng míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.