Traditional

奉和聖制野次喜雪應制

寒更玉漏催,曉色禦前開。
泱漭雲陰積,氤氳風雪回。
山知銀作甕,宮見璧成臺。
欲驗豐年象,飄搖仙藻來。

Simplified

奉和圣制野次喜雪应制

寒更玉漏催,晓色御前开。
泱漭云阴积,氤氲风雪回。
山知银作瓮,宫见璧成台。
欲验丰年象,飘摇仙藻来。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì yě cì xǐ xuě yīng zhì

hán gēng yù lòu cuī , xiǎo sè yù qián kāi 。
yāng mǎng yún yīn jī , yīn yūn fēng xuě huí 。
shān zhī yín zuò wèng , gōng jiàn bì chéng tái 。
yù yàn fēng nián xiàng , piāo yáo xiān zǎo lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.