Traditional

奉和夏日應令詩

朱簾卷麗日。
翠幕蔽重陽。
五月炎蒸氣。
三時刻漏長。
麥隨風裏熟。
梅逐雨中黃。
開冰帶井水。
和粉雜生香。
衫含蕉葉氣。
扇動竹花涼。
早菱生軟角。
初蓮開細房。
願陪仙鶴舉。
洛浦聽笙簧。

Simplified

奉和夏日应令诗

朱帘卷丽日。
翠幕蔽重阳。
五月炎蒸气。
三时刻漏长。
麦随风里熟。
梅逐雨中黄。
开冰带井水。
和粉杂生香。
衫含蕉叶气。
扇动竹花凉。
早菱生软角。
初莲开细房。
愿陪仙鹤举。
洛浦听笙簧。

Pronunciation

fèng hé xià rì yīng líng shī

zhū lián juàn lì rì , cuì mù bì zhòng yáng , wǔ yuè yán zhēng qì , sān shí kè lòu cháng , mài suí fēng lǐ shú , méi zhú yǔ zhōng huáng , kāi bīng dài jǐng shuǐ , hé fěn zá shēng xiāng , shān hán jiāo yè qì , shàn dòng zhú huā liáng , zǎo líng shēng ruǎn jiǎo , chū lián kāi xì fáng , yuàn péi xiān hè jǔ , luò pǔ tīng shēng huáng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.