Traditional

奉和山池

樂宮多暇豫,望苑暫回輿。
鳴笳陵絕浪,飛蓋歷通渠。
桂亭花未落,桐門葉半疏。
荷風驚浴鳥,橋影聚行魚。
日落含山氣,雲歸帶雨余。

Simplified

奉和山池

乐宫多暇豫,望苑暂回舆。
鸣笳陵绝浪,飞盖历通渠。
桂亭花未落,桐门叶半疏。
荷风惊浴鸟,桥影聚行鱼。
日落含山气,云归带雨余。

Pronunciation

fèng hé shān chí

lè gōng duō xiá yù , wàng yuàn zàn huí yú 。
míng jiā líng jué làng , fēi gài lì tōng qú 。
guì tíng huā wèi luò , tóng mén yè bàn shū 。
hé fēng jīng yù niǎo , qiáo yǐng jù xíng yú 。
rì luò hán shān qì , yún guī dài yǔ yú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.