Traditional

奉和禦制與宋璟源乾曜同日上官命宴東堂賜詩

大塊熔群品,經生偶聖詩。
猥承三事命,虛忝百僚師。
右揆謀華碩,前星傅重資。
連騫求舊禮,濫典樂賢詩。
賜釜同榮拜,摐金宴宰司。
菊花吹禦酒,蘭葉捧天詞。
寶歷休明盛,頹年晷漏衰。
少留青史筆,未敢赤松期。

Simplified

奉和御制与宋璟源乾曜同日上官命宴东堂赐诗

大块熔群品,经生偶圣诗。
猥承三事命,虚忝百僚师。
右揆谋华硕,前星傅重资。
连骞求旧礼,滥典乐贤诗。
赐釜同荣拜,摐金宴宰司。
菊花吹御酒,兰叶捧天词。
宝历休明盛,颓年晷漏衰。
少留青史笔,未敢赤松期。

Pronunciation

fèng hé yù zhì yǔ sòng jǐng yuán qián yào tóng rì shàng guān mìng yàn dōng táng cì shī

dà kuài róng qún pǐn , jīng shēng ǒu shèng shī 。
wěi chéng sān shì mìng , xū tiǎn bǎi liáo shī 。
yòu kuí móu huá shuò , qián xīng fù zhòng zī 。
lián qiān qiú jiù lǐ , làn diǎn lè xián shī 。
cì fǔ tóng róng bài , chuāng jīn yàn zǎi sī 。
jú huā chuī yù jiǔ , lán yè pěng tiān cí 。
bǎo lì xiū míng shèng , tuí nián guǐ lòu shuāi 。
shǎo liú qīng shǐ bǐ , wèi gǎn chì sōng qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.