Traditional

奉和思黯相公以李蘇州所寄太湖石奇狀絕倫因

錯落復崔嵬,蒼然玉一堆。
峰駢仙掌出,罅坼劍門開。
峭頂高危矣,盤根下壯哉。
精神欺竹樹,氣色壓亭臺。
隱起磷磷狀,凝成瑟瑟胚。
廉棱露鋒刃,清越扣瓊瑰。
岌嶪形將動,巍峨勢欲摧。
奇應潛鬼怪,靈合蓄雲雷。
黛潤沾新雨,斑明點古苔。
未曾棲鳥雀,不肯染塵埃。
尖削瑯玕筍,窪剜瑪瑙罍。
海神移碣石,畫障簇天臺。
在世為尤物,如人負逸才。
渡江一葦載,入洛五丁推。
出處雖無意,升沈亦有媒。
拔從水府底,置向相庭隈。
對稱吟詩句,看宜把酒杯。
終隨金礪用,不學玉山頹。
疏傅心偏愛,園公眼屢回。
共嗟無此分,虛管太湖來。

Simplified

奉和思黯相公以李苏州所寄太湖石奇状绝伦因

错落复崔嵬,苍然玉一堆。
峰骈仙掌出,罅坼剑门开。
峭顶高危矣,盘根下壮哉。
精神欺竹树,气色压亭台。
隐起磷磷状,凝成瑟瑟胚。
廉棱露锋刃,清越扣琼瑰。
岌嶪形将动,巍峨势欲摧。
奇应潜鬼怪,灵合蓄云雷。
黛润沾新雨,斑明点古苔。
未曾栖鸟雀,不肯染尘埃。
尖削琅玕笋,洼剜玛瑙罍。
海神移碣石,画障簇天台。
在世为尤物,如人负逸才。
渡江一苇载,入洛五丁推。
出处虽无意,升沉亦有媒。
拔从水府底,置向相庭隈。
对称吟诗句,看宜把酒杯。
终随金砺用,不学玉山颓。
疏傅心偏爱,园公眼屡回。
共嗟无此分,虚管太湖来。

Pronunciation

fèng hé sī àn xiāng gōng yǐ lǐ sū zhōu suǒ jì tài hú shí qí zhuàng jué lún yīn

cuò luò fù cuī wéi , cāng rán yù yī duī 。
fēng pián xiān zhǎng chū , xià chè jiàn mén kāi 。
qiào dǐng gāo wēi yǐ , pán gēn xià zhuàng zāi 。
jīng shén qī zhú shù , qì sè yā tíng tái 。
yǐn qǐ lín lín zhuàng , níng chéng sè sè pēi 。
lián léng lù fēng rèn , qīng yuè kòu qióng guī 。
jí yè xíng jiāng dòng , wēi é shì yù cuī 。
qí yīng qián guǐ guài , líng hé xù yún léi 。
dài rùn zhān xīn yǔ , bān míng diǎn gǔ tái 。
wèi zēng qī niǎo què , bù kěn rǎn chén āi 。
jiān xiāo láng gān sǔn , wā wān mǎ nǎo léi 。
hǎi shén yí jié shí , huà zhàng cù tiān tái 。
zài shì wéi yóu wù , rú rén fù yì cái 。
dù jiāng yī wěi zài , rù luò wǔ dīng tuī 。
chū chǔ suī wú yì , shēng chén yì yǒu méi 。
bá cóng shuǐ fǔ dǐ , zhì xiàng xiāng tíng wēi 。
duì chēng yín shī jù , kàn yí bǎ jiǔ bēi 。
zhōng suí jīn lì yòng , bù xué yù shān tuí 。
shū fù xīn piān ài , yuán gōng yǎn lǚ huí 。
gòng jiē wú cǐ fēn , xū guǎn tài hú lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.