Traditional

奉和李大夫同呂評事太行苦熱行,兼寄院中諸

迢遞太行路,自古稱險惡。
千騎儼欲前,群峰望如削。
火雲從中出,仰視飛鳥落。
汗馬臥高原,危旌倚長薄。
清風竟不至,赤日方煎鑠。
石枯山木燋,鱗窮水泉涸。
九重今旰食,萬裏傳明略。
諸將候軒車,元兇愁鼎鑊。
何勞短兵接,自有長纓縛。
通越事豈難,渡瀘功未博。
朝辭羊腸阪,夕望貝丘郭。
漳水斜繞營,常山遙入幕。
永懷姑蘇下,遙寄建安作。
白雪和難成,滄波意空托。
陳琳書記好,王粲從軍樂。
早晚歸漢廷,隨公上麟閣。

Simplified

奉和李大夫同吕评事太行苦热行,兼寄院中诸

迢递太行路,自古称险恶。
千骑俨欲前,群峰望如削。
火云从中出,仰视飞鸟落。
汗马卧高原,危旌倚长薄。
清风竟不至,赤日方煎铄。
石枯山木燋,鳞穷水泉涸。
九重今旰食,万里传明略。
诸将候轩车,元凶愁鼎镬。
何劳短兵接,自有长缨缚。
通越事岂难,渡泸功未博。
朝辞羊肠阪,夕望贝丘郭。
漳水斜绕营,常山遥入幕。
永怀姑苏下,遥寄建安作。
白雪和难成,沧波意空托。
陈琳书记好,王粲从军乐。
早晚归汉廷,随公上麟阁。

Pronunciation

fèng hé lǐ dà fū tóng lǚ píng shì tài xíng kǔ rè xíng , jiān jì yuàn zhōng zhū

tiáo dì tài xíng lù , zì gǔ chēng xiǎn è 。
qiān qí yǎn yù qián , qún fēng wàng rú xiāo 。
huǒ yún cóng zhōng chū , yǎng shì fēi niǎo luò 。
hàn mǎ wò gāo yuán , wēi jīng yǐ cháng báo 。
qīng fēng jìng bù zhì , chì rì fāng jiān shuò 。
shí kū shān mù jiāo , lín qióng shuǐ quán hé 。
jiǔ zhòng jīn gàn shí , wàn lǐ chuán míng l zhū jiāng hòu xuān chē , yuán xiōng chóu dǐng huò 。
hé láo duǎn bīng jiē , zì yǒu cháng yīng fù 。
tōng yuè shì qǐ nán , dù lú gōng wèi bó 。
zhāo cí yáng cháng bǎn , xī wàng bèi qiū guō 。
zhāng shuǐ xié rào yíng , cháng shān yáo rù mù 。
yǒng huái gū sū xià , yáo jì jiàn ān zuò 。
bái xuě hé nán chéng , cāng bō yì kōng tuō 。
chén lín shū jì hǎo , wáng càn cóng jūn lè 。
zǎo wǎn guī hàn tíng , suí gōng shàng lín gé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.