Traditional

奉和杜相公新移長興宅,呈元相公

間世生賢宰,同心奉至尊。
功高開北第,機靜灌中園。
入並蟬冠影,歸分騎士喧。
窗聞漢宮漏,家識杜陵源。
獻替常焚槁,優閑獨對萱。
花香逐荀令,草色對王孫。
有地先開閣,何人不掃門。
江湖難自退,明主托元元。

Simplified

奉和杜相公新移长兴宅,呈元相公

间世生贤宰,同心奉至尊。
功高开北第,机静灌中园。
入并蝉冠影,归分骑士喧。
窗闻汉宫漏,家识杜陵源。
献替常焚藁,优闲独对萱。
花香逐荀令,草色对王孙。
有地先开阁,何人不扫门。
江湖难自退,明主托元元。

Pronunciation

fèng hé dù xiāng gōng xīn yí cháng xīng zhái , chéng yuán xiāng gōng

jiān shì shēng xián zǎi , tóng xīn fèng zhì zūn 。
gōng gāo kāi běi dì , jī jìng guàn zhōng yuán 。
rù bìng chán guān yǐng , guī fēn qí shì xuān 。
chuāng wén hàn gōng lòu , jiā shí dù líng yuán 。
xiàn tì cháng fén gǎo , yōu xián dú duì xuān 。
huā xiāng zhú xún líng , cǎo sè duì wáng sūn 。
yǒu dì xiān kāi gé , hé rén bù sǎo mén 。
jiāng hú nán zì tuì , míng zhǔ tuō yuán yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.