Traditional

奉和永豐殿下言誌詩 一

立德齊今古。
資仁一毀譽。
無機抱甕汲。
有道帶經鋤。
處下唯名惠。
能言本姓蘧。
未論驚寵辱。
安知系慘舒。

Simplified

奉和永丰殿下言志诗 一

立德齐今古。
资仁一毁誉。
无机抱瓮汲。
有道带经锄。
处下唯名惠。
能言本姓蘧。
未论惊宠辱。
安知系惨舒。

Pronunciation

fèng hé yǒng fēng diàn xià yán zhì shī yī

lì dé qí jīn gǔ , zī rén yī huǐ yù , wú jī bào wèng jí , yǒu dào dài jīng chú , chǔ xià wéi míng huì , néng yán běn xìng qú , wèi lùn jīng chǒng rǔ , ān zhī xì cǎn shū ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.