Traditional

奉和永豐殿下言誌詩 七

自憐循短綆。
方欲問長沮。
茂陵體猶瘠。
淮陽疾未祛。
翻疑承毒水。
忽似遇昌葅。
漢陽嗟欲盡。
咎繇懼忽諸。

Simplified

奉和永丰殿下言志诗 七

自怜循短绠。
方欲问长沮。
茂陵体犹瘠。
淮阳疾未祛。
翻疑承毒水。
忽似遇昌葅。
汉阳嗟欲尽。
咎繇惧忽诸。

Pronunciation

fèng hé yǒng fēng diàn xià yán zhì shī qī

zì lián xún duǎn gěng , fāng yù wèn cháng jǔ , mào líng tǐ yóu jí , huái yáng jí wèi qū , fān yí chéng dú shuǐ , hū sì yù chāng zū , hàn yáng jiē yù jìn , jiù yáo jù hū zhū ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.