Traditional

奉和永豐殿下言誌詩 三

茫茫實宇宙。
與善定馮虛。
大夫傷魯道。
君子念殷墟。
程卿既開國。
安平遂徙居。
詎能從小隱。
終然遊太初。

Simplified

奉和永丰殿下言志诗 三

茫茫实宇宙。
与善定冯虚。
大夫伤鲁道。
君子念殷墟。
程卿既开国。
安平遂徙居。
讵能从小隐。
终然游太初。

Pronunciation

fèng hé yǒng fēng diàn xià yán zhì shī sān

máng máng shí yǔ zhòu , yǔ shàn dìng féng xū , dà fū shāng lǔ dào , jūn zǐ niàn yīn xū , chéng qīng jì kāi guó , ān píng suì xǐ jū , jù néng cóng xiǎo yǐn , zhōng rán yóu tài chū ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.