Traditional

奉和永豐殿下言誌詩 九

崩堤壓故柳。
衰社臥寒樗。
野鶴能自獵。
江鷗解獨漁。
漢陰逢荷筱。
緇林見杖挐。
阮籍長思酒。
嵇康懶著書。

Simplified

奉和永丰殿下言志诗 九

崩堤压故柳。
衰社卧寒樗。
野鹤能自猎。
江鸥解独渔。
汉阴逢荷筱。
缁林见杖挐。
阮籍长思酒。
嵇康懒著书。

Pronunciation

fèng hé yǒng fēng diàn xià yán zhì shī jiǔ

bēng dī yā gù liǔ , shuāi shè wò hán chū , yě hè néng zì liè , jiāng ōu jiě dú yú , hàn yīn féng hé xiǎo , zī lín jiàn zhàng rú , ruǎn jí cháng sī jiǔ , jí kāng lǎn zhù shū ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.