Traditional

奉和永豐殿下言誌詩 二

王子從邊服。
臨卭惜第如。
星橋擁冠蓋。
錦水照簪裾。
論文報潘嶽。
詠史答應璩。
帳幕參三顧。
風流盛七輿。

Simplified

奉和永丰殿下言志诗 二

王子从边服。
临卭惜第如。
星桥拥冠盖。
锦水照簪裾。
论文报潘岳。
咏史答应璩。
帐幕参三顾。
风流盛七舆。

Pronunciation

fèng hé yǒng fēng diàn xià yán zhì shī èr

wáng zǐ cóng biān fú , lín qióng xī dì rú , xīng qiáo yōng guān gài , jǐn shuǐ zhào zān jū , lùn wén bào pān yuè , yǒng shǐ dá yīng qú , zhàng mù cān sān gù , fēng liú shèng qī yú ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.