Traditional

奉和永豐殿下言誌詩 十

披林求木實。
拂雪就園蔬。
濁醪非鶴髓。
蘭肴異蟹蛆。
野情風月曠。
山心人事疎。
徒知守瓴甓。
空欲報璠玙。

Simplified

奉和永丰殿下言志诗 十

披林求木实。
拂雪就园蔬。
浊醪非鹤髓。
兰肴异蟹蛆。
野情风月旷。
山心人事疎。
徒知守瓴甓。
空欲报璠玙。

Pronunciation

fèng hé yǒng fēng diàn xià yán zhì shī shí

pī lín qiú mù shí , fú xuě jiù yuán shū , zhuó láo fēi hè suǐ , lán yáo yì xiè qū , yě qíng fēng yuè kuàng , shān xīn rén shì shū , tú zhī shǒu líng pì , kōng yù bào fán yú ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.