Traditional

奉和漢祖廟下之作

古廟風煙積,春城車騎過。
方修漢祖祀,更使沛童歌。
寢帳巢禽出,香煙水霧和。
神心降福處,應在故鄉多。

Simplified

奉和汉祖庙下之作

古庙风烟积,春城车骑过。
方修汉祖祀,更使沛童歌。
寝帐巢禽出,香烟水雾和。
神心降福处,应在故乡多。

Pronunciation

fèng hé hàn zǔ miào xià zhī zuò

gǔ miào fēng yān jī , chūn chéng chē qí guò 。
fāng xiū hàn zǔ sì , gēng shǐ pèi tóng gē 。
qǐn zhàng cháo qín chū , xiāng yān shuǐ wù hé 。
shén xīn jiàng fú chǔ , yīng zài gù xiāng duō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.