Traditional

奉和汴州令狐相公二十二韻

客有東征者,夷門一落帆。
二年方得到,五日未為淹。
[相府領鎮隔年,居易方到。
既到,陪奉遊宴,凡經五日。
]在浚旌重葺,遊梁館更添。
心因好善樂,貌為禮賢謙。
俗阜知敦勸,民安見察廉。
仁風扇道路,陰雨膏閭閻。
文律操將柄,兵機釣得鈐。
碧幢油葉葉,紅旆火襜襜。
景象春加麗,威容曉助嚴。
槍森赤豹尾,纛叱黑龍髯。
門靜塵初斂,城昏日半銜。
選幽開後院,占勝坐前檐。
平展絲頭毯,高褰錦額簾。
雷捶柘枝鼓,雪擺胡騰衫。
發滑歌釵墜,妝光舞汗沾。
回燈花簇簇,過酒玉纖纖。
饌盛盤心殢,醅濃盞底粘。
陸珍熊掌爛,海味蟹螯鹹。
福履千夫祝,形儀四座瞻。
羊公長在峴,傅說莫歸巖。
[蓋祝者詩意也。
]眷愛人人遍,風情事事兼。
猶嫌客不醉,同賦夜厭厭。

Simplified

奉和汴州令狐相公二十二韵

客有东征者,夷门一落帆。
二年方得到,五日未为淹。
[相府领镇隔年,居易方到。
既到,陪奉游宴,凡经五日。
]在浚旌重葺,游梁馆更添。
心因好善乐,貌为礼贤谦。
俗阜知敦劝,民安见察廉。
仁风扇道路,阴雨膏闾阎。
文律操将柄,兵机钓得钤。
碧幢油叶叶,红旆火襜襜。
景象春加丽,威容晓助严。
枪森赤豹尾,纛叱黑龙髯。
门静尘初敛,城昏日半衔。
选幽开后院,占胜坐前檐。
平展丝头毯,高褰锦额帘。
雷捶柘枝鼓,雪摆胡腾衫。
发滑歌钗坠,妆光舞汗沾。
回灯花簇簇,过酒玉纤纤。
馔盛盘心殢,醅浓盏底粘。
陆珍熊掌烂,海味蟹螯咸。
福履千夫祝,形仪四座瞻。
羊公长在岘,傅说莫归岩。
[盖祝者诗意也。
]眷爱人人遍,风情事事兼。
犹嫌客不醉,同赋夜厌厌。

Pronunciation

fèng hé biàn zhōu líng hú xiāng gōng èr shí èr yùn

kè yǒu dōng zhēng zhě , yí mén yī luò fān 。
èr nián fāng dé dào , wǔ rì wèi wéi yān 。
[ xiāng fǔ lǐng zhèn gé nián , jū yì fāng dào 。
jì dào , péi fèng yóu yàn , fán jīng wǔ rì 。
] zài jùn jīng zhòng qì , yóu liáng guǎn gēng tiān 。
xīn yīn hǎo shàn lè , mào wéi lǐ xián qiān 。
sú fù zhī dūn quàn , mín ān jiàn chá lián 。
rén fēng shàn dào lù , yīn yǔ gāo lǘ yán 。
wén lǜ cāo jiāng bǐng , bīng jī diào dé qián 。
bì chuáng yóu yè yè , hóng pèi huǒ chān chān 。
jǐng xiàng chūn jiā lì , wēi róng xiǎo zhù yán 。
qiāng sēn chì bào wěi , dào chì hēi lóng rán 。
mén jìng chén chū liǎn , chéng hūn rì bàn xián 。
xuǎn yōu kāi hòu yuàn , zhān shèng zuò qián yán 。
píng zhǎn sī tóu tǎn , gāo qiān jǐn é lián 。
léi chuí zhè zhī gǔ , xuě bǎi hú téng shān 。
fā huá gē chāi zhuì , zhuāng guāng wǔ hàn zhān 。
huí dēng huā cù cù , guò jiǔ yù xiān xiān 。
zhuàn shèng pán xīn tì , pēi nóng zhǎn dǐ zhān 。
lù zhēn xióng zhǎng làn , hǎi wèi xiè áo xián 。
fú lǚ qiān fū zhù , xíng yí sì zuò zhān 。
yáng gōng cháng zài xiàn , fù shuō mò guī yán 。
[ gài zhù zhě shī yì yě 。
] juàn ài rén rén biàn , fēng qíng shì shì jiān 。
yóu xián kè bù zuì , tóng fù yè yàn yàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.