Traditional

奉和浚池初成清晨臨泛詩

千金高堰合。
百頃浚源開。
翻逢積翠浪。
更識昆明灰。
猿嘯風還急。
雞鳴潮即來。
時看青雀舫。
遙逐桂舟回。

Simplified

奉和浚池初成清晨临泛诗

千金高堰合。
百顷浚源开。
翻逢积翠浪。
更识昆明灰。
猿啸风还急。
鸡鸣潮即来。
时看青雀舫。
遥逐桂舟回。

Pronunciation

fèng hé jùn chí chū chéng qīng chén lín fàn shī

qiān jīn gāo yàn hé , bǎi qǐng jùn yuán kāi , fān féng jī cuì làng , gēng shí kūn míng huī , yuán xiào fēng huán jí , jī míng cháo jí lái , shí kàn qīng què fǎng , yáo zhú guì zhōu huí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.