Traditional

奉和獨孤中丞遊法華寺

謝君臨郡府,越國舊山川。
訪道三千界,當仁五百年。
巖空騶馭響,樹密旆旌連。
閣影淩空壁,松聲助亂泉。
開門得初地,伏檻接諸天。
向背春光滿,樓臺古制全。
群峰爭彩翠,百谷會風煙。
香象隨僧久,祥鳥報客先。
清心乘暇日,稽首慕良緣。
法證無生偈,詩成大雅篇。
蒼生望已久,回駕獨依然。

Simplified

奉和独孤中丞游法华寺

谢君临郡府,越国旧山川。
访道三千界,当仁五百年。
岩空驺驭响,树密旆旌连。
阁影凌空壁,松声助乱泉。
开门得初地,伏槛接诸天。
向背春光满,楼台古制全。
群峰争彩翠,百谷会风烟。
香象随僧久,祥鸟报客先。
清心乘暇日,稽首慕良缘。
法证无生偈,诗成大雅篇。
苍生望已久,回驾独依然。

Pronunciation

fèng hé dú gū zhōng chéng yóu fǎ huá sì

xiè jūn lín jùn fǔ , yuè guó jiù shān chuān 。
fǎng dào sān qiān jiè , dāng rén wǔ bǎi nián 。
yán kōng zōu yù xiǎng , shù mì pèi jīng lián 。
gé yǐng líng kōng bì , sōng shēng zhù luàn quán 。
kāi mén dé chū dì , fú jiàn jiē zhū tiān 。
xiàng bèi chūn guāng mǎn , lóu tái gǔ zhì quán 。
qún fēng zhēng cǎi cuì , bǎi gǔ huì fēng yān 。
xiāng xiàng suí sēng jiǔ , xiáng niǎo bào kè xiān 。
qīng xīn chéng xiá rì , jī shǒu mù liáng yuán 。
fǎ zhèng wú shēng jì , shī chéng dà yǎ piān 。
cāng shēng wàng yǐ jiǔ , huí jià dú yī rán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.