Traditional

奉和王相公早春登徐州城

落日憑危堞,春風似故鄉。
川流通楚塞,山色繞徐方。
壁壘依寒草,旌旗動夕陽。
元戎資上策,南畝起耕桑。

Simplified

奉和王相公早春登徐州城

落日凭危堞,春风似故乡。
川流通楚塞,山色绕徐方。
壁垒依寒草,旌旗动夕阳。
元戎资上策,南亩起耕桑。

Pronunciation

fèng hé wáng xiāng gōng zǎo chūn dēng xú zhōu chéng

luò rì píng wēi dié , chūn fēng sì gù xiāng 。
chuān liú tōng chǔ sāi , shān sè rào xú fāng 。
bì lěi yī hán cǎo , jīng qí dòng xī yáng 。
yuán róng zī shàng cè , nán mǔ qǐ gēng sāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.