Traditional

奉和示內人詩

燃香郁金屋。
吹管鳳凰臺。
春朝迎雨去。
秋夜隔河來。
聽歌雲即斷。
聞琴鶴倒回。
春窗刻鳳下。
寒壁畫花開。
定取流霞氣。
時添承露杯。

Simplified

奉和示内人诗

燃香郁金屋。
吹管凤凰台。
春朝迎雨去。
秋夜隔河来。
听歌云即断。
闻琴鹤倒回。
春窗刻凤下。
寒壁画花开。
定取流霞气。
时添承露杯。

Pronunciation

fèng hé shì nèi rén shī

rán xiāng yù jīn wū , chuī guǎn fèng huáng tái , chūn zhāo yíng yǔ qù , qiū yè gé hé lái , tīng gē yún jí duàn , wén qín hè dǎo huí , chūn chuāng kè fèng xià , hán bì huà huā kāi , dìng qǔ liú xiá qì , shí tiān chéng lù bēi ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.