Traditional

奉和趙王喜雨詩

玄霓臨日谷。
封蟻對雲臺。
投壸欲起電。
倚柱稍驚雷。
白沙如濕粉。
蓮花類洗杯。
驚烏灑翼度。
濕鴈斷行來。
浮橋七星起。
高堰六門開。
猶言祀蜀帝。
即似望荊臺。
厥田終上上。
原野自莓莓。

Simplified

奉和赵王喜雨诗

玄霓临日谷。
封蚁对云台。
投壸欲起电。
倚柱稍惊雷。
白沙如湿粉。
莲花类洗杯。
惊乌洒翼度。
湿鴈断行来。
浮桥七星起。
高堰六门开。
犹言祀蜀帝。
即似望荆台。
厥田终上上。
原野自莓莓。

Pronunciation

fèng hé zhào wáng xǐ yǔ shī

xuán ní lín rì gǔ , fēng yǐ duì yún tái , tóu kǔn yù qǐ diàn , yǐ zhù shāo jīng léi , bái shā rú shī fěn , lián huā lèi xǐ bēi , jīng wū sǎ yì dù , shī yàn duàn xíng lái , fú qiáo qī xīng qǐ , gāo yàn liù mén kāi , yóu yán sì shǔ dì , jí sì wàng jīng tái , jué tián zhōng shàng shàng , yuán yě zì méi méi ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.