Traditional

奉和趙王春日詩

城傍金谷苑。
園裏鳳凰池。
細管調歌曲。
長衫教舞兒。
向人長曼臉。
由來薄面皮。
梅花絕解作。
樹葉本能吹。
香煙龍口出。
蓮子帳心垂。
莫畏無春酒。
須花但見隨。

Simplified

奉和赵王春日诗

城傍金谷苑。
园里凤凰池。
细管调歌曲。
长衫教舞儿。
向人长曼脸。
由来薄面皮。
梅花绝解作。
树叶本能吹。
香烟龙口出。
莲子帐心垂。
莫畏无春酒。
须花但见随。

Pronunciation

fèng hé zhào wáng chūn rì shī

chéng bàng jīn gǔ yuàn , yuán lǐ fèng huáng chí , xì guǎn diào gē qū , cháng shān jiào wǔ ér , xiàng rén cháng màn liǎn , yóu lái báo miàn pí , méi huā jué jiě zuò , shù yè běn néng chuī , xiāng yān lóng kǒu chū , lián zǐ zhàng xīn chuí , mò wèi wú chūn jiǔ , xū huā dàn jiàn suí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.