Traditional

奉和趙王遊仙詩

藏山還采藥。
有道得從師。
京兆陳安世。
成都李意期。
玉京傳相鶴。
太乙授飛龜。
白石香新芋。
青泥美熟芝。
山精逢照鏡。
樵客值圍棊。
石紋如碎錦。
藤苗似亂絲。
蓬萊在何處。
漢後欲遙祠。

Simplified

奉和赵王游仙诗

藏山还采药。
有道得从师。
京兆陈安世。
成都李意期。
玉京传相鹤。
太乙授飞龟。
白石香新芋。
青泥美熟芝。
山精逢照镜。
樵客值围棊。
石纹如碎锦。
藤苗似乱丝。
蓬莱在何处。
汉后欲遥祠。

Pronunciation

fèng hé zhào wáng yóu xiān shī

cáng shān huán cǎi yào , yǒu dào dé cóng shī , jīng zhào chén ān shì , chéng dū lǐ yì qī , yù jīng chuán xiāng hè , tài yǐ shòu fēi guī , bái shí xiāng xīn yù , qīng ní měi shú zhī , shān jīng féng zhào jìng , qiáo kè zhí wéi qí , shí wén rú suì jǐn , téng miáo sì luàn sī , péng lái zài hé chǔ , hàn hòu yù yáo cí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.