Traditional

奉和趙王美人春日詩

直將劉碧玉。
來過陰麗華。
秪言滿屋裏。
並作一園花。
新藤亂上格。
春水漫吹沙。
步搖釵梁動。
紅輪被角斜。
今年逐春處。
先向石崇家。

Simplified

奉和赵王美人春日诗

直将刘碧玉。
来过阴丽华。
秪言满屋里。
并作一园花。
新藤乱上格。
春水漫吹沙。
步摇钗梁动。
红轮被角斜。
今年逐春处。
先向石崇家。

Pronunciation

fèng hé zhào wáng měi rén chūn rì shī

zhí jiāng liú bì yù , lái guò yīn lì huá , dī yán mǎn wū lǐ , bìng zuò yī yuán huā , xīn téng luàn shàng gé , chūn shuǐ màn chuī shā , bù yáo chāi liáng dòng , hóng lún bèi jiǎo xié , jīn nián zhú chūn chǔ , xiān xiàng shí chóng jiā ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.