Traditional

奉和趙王西京路春旦詩

直城龍首抗。
橫橋天漢分。
風烏疑近日。
露掌定高雲。
新渠還入渭。
舊鼎更開汾。
漢獵熊攀檻。
秦田雉失羣。
宜年動春律。
禦宿斂寒氛。
弄玉迎簫史。
東方覓細君。
楊柳成歌曲。
蒲桃學繡文。
鳥鳴還獨解。
花開先自熏。
誰知灞陵下。
猶有故將軍。

Simplified

奉和赵王西京路春旦诗

直城龙首抗。
横桥天汉分。
风乌疑近日。
露掌定高云。
新渠还入渭。
旧鼎更开汾。
汉猎熊攀槛。
秦田雉失羣。
宜年动春律。
御宿敛寒氛。
弄玉迎箫史。
东方觅细君。
杨柳成歌曲。
蒲桃学绣文。
鸟鸣还独解。
花开先自熏。
谁知灞陵下。
犹有故将军。

Pronunciation

fèng hé zhào wáng xī jīng lù chūn dàn shī

zhí chéng lóng shǒu kàng , héng qiáo tiān hàn fēn , fēng wū yí jìn rì , lù zhǎng dìng gāo yún , xīn qú huán rù wèi , jiù dǐng gēng kāi fén , hàn liè xióng pān jiàn , qín tián zhì shī qún , yí nián dòng chūn lǜ , yù sù liǎn hán fēn , nòng yù yíng xiāo shǐ , dōng fāng mì xì jūn , yáng liǔ chéng gē qū , pú táo xué xiù wén , niǎo míng huán dú jiě , huā kāi xiān zì xūn , shuí zhī bà líng xià , yóu yǒu gù jiāng jūn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.