Traditional

奉和趙王詩

花徑日相攜。
花林鳥未棲。
比看中郎醉。
堪聞烏夜啼。

Simplified

奉和赵王诗

花径日相携。
花林鸟未栖。
比看中郎醉。
堪闻乌夜啼。

Pronunciation

fèng hé zhào wáng shī

huā jìng rì xiāng xié , huā lín niǎo wèi qī , bǐ kàn zhōng láng zuì , kān wén wū yè tí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.