Traditional

奉和趙王途中五韻詩

飄飄映車幕。
出沒望連旗。
度雲還翊陣。
回風即送師。
峽路沙如月。
山峰石似眉。
村桃拂紅粉。
岸柳被青絲。
錦城遙可望。
回鞍念此時。

Simplified

奉和赵王途中五韵诗

飘飘映车幕。
出没望连旗。
度云还翊阵。
回风即送师。
峡路沙如月。
山峰石似眉。
村桃拂红粉。
岸柳被青丝。
锦城遥可望。
回鞍念此时。

Pronunciation

fèng hé zhào wáng tú zhōng wǔ yùn shī

piāo piāo yìng chē mù , chū méi wàng lián qí , dù yún huán yì zhèn , huí fēng jí sòng shī , xiá lù shā rú yuè , shān fēng shí sì méi , cūn táo fú hóng fěn , àn liǔ bèi qīng sī , jǐn chéng yáo kě wàng , huí ān niàn cǐ shí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.