Traditional

奉和闡弘二教應詔詩

五明教已設。
三元法復開。
魚山將鶴嶺。
清梵兩邊來。
香煙聚為塔。
花雨積成臺。
空心論佛性。
貞氣辨仙才。
露盤高掌滴。
風烏平翅回。
無勞問待詔。
自識昆明灰。

Simplified

奉和阐弘二教应诏诗

五明教已设。
三元法复开。
鱼山将鹤岭。
清梵两边来。
香烟聚为塔。
花雨积成台。
空心论佛性。
贞气辨仙才。
露盘高掌滴。
风乌平翅回。
无劳问待诏。
自识昆明灰。

Pronunciation

fèng hé chǎn hóng èr jiào yīng zhào shī

wǔ míng jiào yǐ shè , sān yuán fǎ fù kāi , yú shān jiāng hè lǐng , qīng fàn liǎng biān lái , xiāng yān jù wéi tǎ , huā yǔ jī chéng tái , kōng xīn lùn fó xìng , zhēn qì biàn xiān cái , lù pán gāo zhǎng dī , fēng wū píng chì huí , wú láo wèn dài zhào , zì shí kūn míng huī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.